Imádságok

Brenner László plébános úr imája

Uram, Jézus! Tudom, hogy eljön az én órám, és azt is tudom, hogy bármelyik pillanatban kopogtathatsz életem kapuján, hogy elhívjál az igaz életbe. De ez a test, mely érzi az atyai büntető szónak súlyát, abban a pillanatban talán majd nyugtalankodni kezd. Uram, Jézusom! A Te kínszenvedésedre és halálodra kérlek, légy akkor velem! Amikor majd a koponyámban az értelem, a képzelet és emlékezet haláltáncot kezdenek, el akarnak felejteni minden vigasztaló igazságot, akkor a Te világosságod parancsoljon nekik, hogy ismét csendesség legyen ezen a tengeren is, és a te igazságodnak erejét érezzem. Ha majd szemem már nem látja a százas égők erős fényét, mindjobban elveszítem a földi látóhatár körvonalait, akkor a Te kegyelmednek fénye töltse be szegény lelkemet, hogy ne a sötétségben, hanem a Te világosságodban induljak a Veled való nagy találkozóra. Ha majd szívem kihagy már, s aggódással figyelik, hogy alig-alig dobban egyet-egyet, akkor isteni Szíved a szent útravaló kegyelmével dobogtassa meg szívemet, hogy még egyszer fellángoljon benne az Irántad való szeretetem. És ha nem tudok már akarni úgy, ahogyan a Te kegyelmeddel szeretném, akkor a Te végtelen irgalmasságod olaja erősítse meg akaratomat. Ha körülöttem, úgy érzem, a pokol légiói sorakoznak, én nem kérem azt, hogy küldjél tizenkét légió angyalt haláltusámhoz, csak azt kérem, hogy jöjj el hozzám Máriával és Józseffel, és Veletek költözzék el lelkem békességben. Hiszen Nektek ajánlottam és ajánlom lelkemet mindörökké. Ámen.

1. imacsokor

Hálás szívvel és szeretettel gondolunk elhunyt lelkipásztorunkra, Brenner László atyára, aki megtanította velünk ezt a sok szép és értékes imádságot! Minden szentmisén szentáldozás után imádkoztuk ezeket az imákat, bizonyára sokunk fülében ismerősen csengenek. Az Ő legkedvesebb imádságával kezdjük ezt az első összeállítást.

Mindenért, amit adtál
Mindenért, amit megakadályoztál: Hála Istennek!
Mindenért, amit elvettél,
Mindenért, amit megengedtél: Hála Istennek!
Mindenért, amit megelőztél,
Mindenért, amit megbocsátottál: Hála Istennek!
A szentmiséért, melyen részt vehettem,
S közelségedért, melyben lehettem: Hála Istennek!
A halálért, melyet nekem készítettél,
A helyért, melyet nekem a mennyben tartogatsz: Hála Istennek!
Hogy a Te örök szeretetedre rendeltél,
Hogy életemet elfogadtad: Hála Istennek!
Hála legyen Neked mindenért, amit adtál;
Amit adsz és amit adni fogsz. Ámen

Uram minden nap szükségem van rád.
Add meg, hogy világos legyen lelkiismeretem,
Megérezhessen és megtalálhasson Téged.
Füleim süketek, s hangodat nem hallom,
Szemeim vakoskodók, s jeleidet nem látom.
Csak Te tudod élessé tenni hallásomat,
S megtisztítani szememet.
Csak Te tudod megtisztítani és megújítani szívemet.
Taníts meg arra, hogy lábaidnál üljek,
És mindig hallgassak szavadra.

Istenem, Atyám; Erősen hiszem, hogy Te szeretettel őrködöl mindazok fölött, akik Tebenned bíznak. Meg vagyok győződve, hogy semmi sem hiányozhat azoknak, akik mindent Tőled remélnek. Rád bízom tehát minden aggodalmamat, távol legyen tőlem minden nyugtalanság. Az emberek megfoszthatnak becsületemtől, vagyonomat elveszíthetem, a betegség elveheti minden erőmet, hiányozhatnak eszközeim, hogy Neked szolgáljak. A bűn megfoszthat még kegyelmedtől is, de a beléd vetett bizalmamtól soha, ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. A pokol valamennyi hatalma hasztalan iparkodik azt tőlem elragadni. Várják bár mások szerencséjüket a gazdagságtól vagy tehetségüktől, bizakodjanak bár életük buzgóságában, bűnbánatuk szigorúságában, alamizsnájuk sokaságában, vagy imádságuk erejében, az én bizodalmam akkor is a Te gyalázatokkal tetézett és igaz jóvátételeket váró Szent Szíved marad, Jézusom. E szív szeretetében bízom, amely egyedül tud önzetlenül szeretni. Ez a szív az egyetlen a világon, amelyre ráhajthatom fáradt fejemet, és nem kell félnem semmiféle csalódástól. Ezért biztos az én reményem, örökre, mert a boldogságot egyedül csak Tőled remélem, akik ugyanis Benned bíznak, azok soha meg nem szégyenülnek. Ámen.

Áldott légy Atyánk a földi életért.
Áldott légy az anyákban, akik szülnek és gyengéden szoptatnak.
Áldott légy méhben rejtőző termékeny magokban!
Áldott légy a növekvő magzatban, aki születése előtt áll!
Áldott légy minden kifejlett gyermekben!
Áldott légy minden emberben a világon!
Áldott legyen minden anya, aki megszüli gyermekét!
Áldott legyen minden apa, aki eltartja gyermekét.
Áldott legyen minden orvos, aki nem hajlandó életet ölni, de életet ment.
Áldott légy Urunk, minden élet teremtő Istene!
Áldott legyen Jézus Krisztus, aki a Szűz Anya méhében testet öltött.
Áldott legyen Jézus Krisztus, aki lelki életet ad nekünk.
Áldott legyen Jézus Krisztus, aki a szentmisében ezt az életet táplálta!
Áldott légy Jézus Krisztus, mert drága életünket nem hagyod veszni, hanem örökre meghosszabbítod. Ámen.

Uram add, hogy békédet sugározzam,
ahol gyűlölet uralkodik, oda szeretetet vigyek.
Ahol sértés van, oda megbocsátást,
ahol békétlenség van, teremtsek egyetértést,
ahol tévedés van, oda vigyem el az igazságot,
ahol kételkedés van oda a hitet,
ahol kétségbeesés oda a reményt,
ahol sötétség van oda a fényt,
ahol szomorúság, oda az örömet,
add, hogy inkább vigasztalni akarjak, mint azt akarjam, hogy engem vigasztaljanak.
Inkább én igyekezzem másokat megérteni, mint másoknál megértést találni.
Inkább arra törekedjem, hogy szeressek, mint, hogy engem szeressenek.
Hiszen csak akkor kapunk, ha először mi adunk,
csak akkor találjuk meg magunkat, ha előbb magunkról megfeledkezünk,
csak akkor bocsátanak meg nekünk, ha előbb mi bocsátunk meg,
csak akkor támadunk fel az örök életre, ha előbb meghalunk. Ámen.

Szentlélek Isten lélegezz Te bennem,
hogy arra gondoljak, ami szent.
Szentlélek Isten buzdíts engem,
hogy azt tegyem, ami szent.
Szentlélek Isten csalogass engem,
hogy azt szeressem, ami szent.
Szentlélek Isten erősíts engem,
hogy őrizzem magamban, ami szent.
Szentlélek Isten őrizz meg engem,
hogy el ne vesszék belőlem, ami szent. Ámen.

Mennyei Atyánk Magadnak teremtettél minket és szívünk nyugtalan, míg hozzád nem talál. Töltsd be szívünk vágyát Fiad Jézus által, aki az élet kenyere. Akik testét, vérét vesszük, tegyünk mellette tanúságot, hogy egyedül benne teljesült minden vágyódásunk. Szent Lelked vezessen bennünket Krisztus asztalához, és szent áldozásainkkal készítsen elő az örök életre, amikor színről-színre látunk és dicsőségedben örvendezünk mindörökre. Ámen.

Fogadd el Uram minden szabadságomat, fogadd el értelmemet és egész akaratomat, amim csak birtokomban van Te adtad nekem, éppen ezért a Te rendelkezésedre bocsátom, csak szeretetedet és kegyelmedet add nekem, és eléggé gazdag vagyok ahhoz, hogy semmi egyebet ne kérjek ezen felül. Ámen.

Jézusom újítsd fel erőmet, növeld szeretetemet, adj erőt az élet keresztjeinek elviseléséhez. Engedd, hogy meghalni tudjak, amikor Te hívsz, szeretni, ahogyan Te kívánod. Ámen.

Mária, kezedbe helyezem magamat minden aggodalmaskodás nélkül. Vígy magaddal! Te tudod az utat, ahol ő járt. Szív még sohasem égett úgy érte, mint a tied. Senki sem szerette őt annyira, mint te. Kimondhatatlan kínjait senki sem érezte át annyira, mint te. Minden sebét a szívedben hordoztad. Amikor összekötözve imbolygott és a kereszten függött, kimondhatatlan. fájdalmaddal mellette álltál. Panaszszóval, könnyek között öledbe fektették eltorzult, véres, meztelenül csupasz testét, melyet valamikor te hordoztál. És most én is kezeidbe helyezem magamat minden aggodalmaskodás nélkül. Vígy magaddal! Te tudod az utat, ahol ő járt. Ámen.

Megfeszített Jézus, nyisd meg füledet és hallgass rám:
Mint egykor a Tábor hegyén hallgattál örök Atyádra!
Megfeszített Jézus, nyisd fel szemedet és nézz le rám:
Miképpen egykor a keresztfán néztél le fájdalmas és megszomorodott Anyádra!
Megfeszített Jézus, nyisd meg a te áldott ajkadat és szólj hozzám:
Mint szóltál Szent Jánoshoz, amidőn őt szerelmes Szűzanyádnak fiául adtad!
Megfeszített Jézus tárd ki karjaidat és karolj át engem:
Mint karjaidat kitártad a keresztfan, hogy az egész emberi nemet átkaroljad!
Üdvözítő Jézus nyisd meg szívedet, nyisd meg áldott szívedet, és fogadd be az enyémet!
Ámen

2. imacsokor

Kis lépések művészete

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében
és forgatagában idejében rögzítsem
a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!
Ajándékozz biztos érzéket
a dolgok fontossági sorrendjében,
elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!

Erőt kérek a fegyelmezettséghez
és mértéktartáshoz,
hogy ne csak átfussak az életen,
de értelmesen osszam be napjaimat,
észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben
mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel,
hogy a nehézségek, kudarcok,
sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai,
amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,
akinek van elegendő bátorsága
és szeretete az igazság kimondásához!

Az igazságot az ember
nem magának mondja meg,
azt mások mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma
éppen úgy oldódik meg,
hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy
szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára
méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz,
hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen
– szavakkal vagy szavak nélkül –
egy kis jóságot közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok,
hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Antoine de Saint-Exupery

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondok! Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig, mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked! Add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a földön, hogy beszélgessek Veled!
Chiara Lubich